Kirchenmusikverein Frankfurt am Main e. V.
c/o Frank Hoffmann
Auf der Kuhr 16 b
60435 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 95419878
E-Mail: kirchenmusikverein@kmv-frankfurt.de